Bloemen op Kraaybeekerhof
Privacy Statement

Privacyverklaring Stichting BD Grondbeheer

Stichting Grondbeheer, biodynamische landbouw, hierna BD Grondbeheer, onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, bezoekers van de website en personen die op andere wijzen betrokken zijn bij BD Grondbeheer. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast de naleving van de AVG heeft BD Grondbeheer zich gecommitteerd aan de gedragscode van Goede Doelen Nederland.

Onder donateurs verstaat BD Grondbeheer alle personen en bedrijven die ons financieel, of met andere middelen steunen om ons doel te bereiken. Ook bewaart BD Grondbeheer gegevens van personen die geen donateur zijn, maar wel de nieuwsbrief van BD Grondbeheer ontvangen.

Welke gegevens registreert BD Grondbeheer?
BD Grondbeheer registreert de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens: achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Voor communicatie benodigde persoonsgegevens kunnen binnen de AVG-wetgeving worden aangevuld of gevalideerd met gegevens uit externe bronnen;
 • Financiële gegevens en geefgedrag van donateurs zoals het bankrekeningnummer, naam bankrekeninghouder en betalingswijze voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en/of eenmalige of doorlopende machtigingen;
 • Bijzondere gegevens van donateurs: bij een overeenkomst periodieke schenking bewaren wij ook het door de donateur opgegeven BSN-nummer en handtekening, conform de richtlijnen van de belastingdienst;
 • Gegevens die betrekking hebben op het donateurschap of betrokkenheid bij BD Grondbeheer t.b.v. relatiemanagement, bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging;
 • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten bij BD Grondbeheer, bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de BD Grondbeheer-jaardagen;
 • Indien wij extra persoonlijke gegevens t.b.v. relatiemanagement of bijvoorbeeld nalatenschappen willen vastleggen dan vraagt BD Grondbeheer hiervoor expliciete toestemming.

Waarvoor gebruikt BD Grondbeheer jouw gegevens?
BD Grondbeheer gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn, waaronder het informeren van onze donateurs over de activiteiten en ontwikkelingen van BD Grondbeheer, fondsenwervende activiteiten en marketing;
 • Het inzichtelijk maken en beter begrijpen van onze achterban, zodat wij onze communicatie en acties zo goed mogelijk kunnen afstemmen;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.

De website van BD Grondbeheer
Op de website van BD Grondbeheer worden standaard functionele cookies bijgehouden. Hieronder vallen algemene bezoekgegevens, zonder jou als bezoeker te identificeren. Deze cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten werken.

De website van BD Grondbeheer bevat links naar externe internetpagina’s. BD Grondbeheer is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

U bent hier