help een alt

Privacy Statement

Stichting BD Grondbeheer wil zorgdragen voor een gezond voedsel en een levendige aarde voor huidige en toekomstige generaties. Dit kunnen we alleen doen met schenkgelden, waarmee we landbouwgrond aankopen en leningen op landbouwgrond aflossen. Jouw betrokkenheid is heel belangrijk voor BD Grondbeheer bijvoorbeeld wanneer je:

 • Meedoet aan onze activiteiten;
 • BD Grondbeheer financieel steunt;
 • Op de hoogte wil zijn van onze activiteiten.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring - voor het laatst aangepast op 8 januari 2022 - is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door BD Grondbeheer.

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens

BD Grondbeheer is verantwoordelijk voor de verwerking van
jouw persoonsgegevens en doet dit zorgvuldig. Dit betekent dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, maatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen en je gegevens verwijderen wanneer we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
BD Grondbeheer, Diederichslaan 25, 3971 PA Driebergen
Tel. 0343-712080
E-mail: info@bdgrondbeheer.nl

De momenten waarop wij jouw persoonsgegevens ontvangen

BD Grondbeheer ontvangt persoonsgegevens van jou, die je zelf aan ons verstrekt via onze websites, post, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van onze dienstverlening. De situaties die het meeste voorkomen:

 • Je meldt je aan voor onze activiteiten.
 • Je doet een eenmalige, herhalende of periodieke donatie aan BD Grondbeheer.
 • Je wilt op de hoogte zijn van de activiteiten van BD Grondbeheer en schrijft je in voor een van onze e-mail nieuwsbrieven. Uiteraard kun je je voor elke nieuwsbrief uitschrijven.
 • Je koopt een obligatie van BD Grondbeheer voor jezelf of voor een ander.
 • Je krijgt een obligatie van BD Grondbeheer cadeau waarbij jouw persoonsgegevens door de cadeaugever aan BD Grondbeheer zijn doorgegeven.
 • Je gaat een (pacht)overeenkomst aan met BD Grondbeheer.

Het is mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens ontvangen in het kader van verschillende relaties (als particulier, namens een organisatie of bedrijf). In dat geval verwerkt BD Grondbeheer jouw persoonsgegevens per (soort) relatie, voor de juiste dienstverlening en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens

BD Grondbeheer kan – afhankelijk van de situatie - de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • Voorletters, voorna(a)m(en) en achternaam;
 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats;
 • Adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Bankrekening;
 • Functie;
 • IP-adres;
 • Foto’s;
 • Burgerservicenummer, wanneer daar een wettelijke verplichting voor bestaat;
 • Eventuele overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het aanvragen van een bijdrage, meedoen aan een activiteit, aanmelding voor een bijeenkomst (bijvoorbeeld dieetwensen), donatie, of aangaan van een overeenkomst.

Doeleinden

BD Grondbeheer verwerkt persoonsgegevens voor goede, efficiënte en verbetering van dienstverlening die bijdraagt aan het kunnen verwezenlijken van onze missie. Daarbij gaat het om de volgende doeleinden:

 • Informeren en toesturen van materiaal over onze activiteiten;
 • Werving van deelnemers voor onze activiteiten;
 • Afhandeling van aanvragen voor financiële bijdrage of deelname aan campagnes;
 • Werving van (potentiële) donateurs;
 • Onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten;
 • Duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk van deelnemers, (potentiële) donateurs en aanvragers bij het verwezenlijken van onze missie.

Verder verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verrichten van administratieve handelingen: facturering, donaties en betalingen;
 • Vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen, nakomen van Recht van Verzet of het voeren van geschillen;
 • Sollicitaties en personeelsadministratie.

Grondslagen

Stichting BD Grondbeheer verwerkt bepaalde persoonsgegevens gebaseerd op minimaal een van de volgende grondslagen als genoemd in artikel 6 AVG:

 • Toestemming van de betrokkene;
 • Uitvoeren van een overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat Stichting BD Grondbeheer hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze zijn:

 • De bescherming van financiële belangen;
 • Het duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk bij het
  verwezenlijken van onze missie;
 • Onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten

Verstrekking aan derden

Met onze campagnes en obligatie-uitgiften brengt BD Grondbeheer personen met elkaar in contact voor deelnemen, samenwerking en/of kennisdeling. Daarbij kan BD Grondbeheer persoonsgegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld:

 • Je komt in actie tijdens een van onze campagnes. In dat geval geven wij voorafgaand en bij jouw aanmelding aan dat je gegevens worden uitgewisseld met de organisatie die de activiteit uitvoert. Zodat de organisatie contact met je kan opnemen over jouw deelname.
 • Je bent pachter of contactpersoon van een organisatie die meedoet aan een van onze campagnes of evenementen. Bij de start van de campagne of evenement spreken de contactpersonen van de deelnemende organisaties met BD Grondbeheer af hoe zij tijdens het programma omgaan met de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens. Zodat deelnemers kunnen samenwerken en kennisdelen.
 • Je bent obligatiehouder van BD Grondbeheer. Bij aanschaf van de obligatie via onze website worden persoonsgegevens uitgewisseld met derden zodat deze kunnen worden toegevoegd aan het register van obligatiehouders en om betalingen als, rente, dividend en eventuele aflossingen te doen.
 • Je doet een schenking aan BD Grondbeheer. Bij het doen van een donatie via onze website, per email, of telefoon, worden persoonsgegevens uitgewisseld met derden die de donateursadministratie van BD Grondbeheer beheren.

Verder kunnen wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens uitwisselen met derden. Dat komt voor in de volgende situaties:

 • BD Grondbeheer maakt voor de bovengenoemde doeleinden gebruik van diensten van derden, zoals leveranciers op gebied van ICT, Fondsenwerving, verzendhuizen, onderzoek, verzekeringen en (personeels)administratie. In dat kader worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de afgesproken doeleinden en binnen de voorwaarden van een onderlinge verwerkersovereenkomst. In alle gevallen zorgt Stichting BD Grondbeheer ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Bij een wettelijke verplichting:

 • Jouw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer BD Grondbeheer aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Stichting BD Grondbeheer zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

BD Grondbeheer zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen naar gelang de aard van de situatie. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval worden jouw gegevens zeven jaar bewaard. Er kan een voor BD Grondbeheer bijzonder belang zijn om je gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld in relatie tot een contract of anderszins juridische overeenkomst. Wanneer je gebruik maakt van jouw recht op verwijdering, wordt gekeken of er sprake is van wettelijke bewaarplicht zoals de fiscale bewaarplicht.

Verder worden jouw gegevens verwijderd als je niet meer deel uitmaakt van ons actieve netwerk. Is er sprake (geweest) van:

 • Een financiële bijdrage van BD Grondbeheer of een gift aan BD Grondbeheer? Dan bewaren wij persoonsgegevens 7 jaar.
 • Een obligatie aankoop van BD Grondbeheer? Dan bewaren we je persoonsgegevens gedurende de looptijd van de obligatie en daarna tot 7 jaar nadat onze communicatie is geëindigd.
 • Deelname aan een activiteit, campagne of programma zonder financieel aspect? Dan bewaren wij persoonsgegevens 4 jaar.
 • Contact in het kader van werving van donateurs dan wel een informatieverzoek? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 2 jaar.
 • Contact in het kader van een sollicitatie, of andere duidelijk eenmalig
  contactmoment? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 3 maanden.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft BD Grondbeheer de volgende maatregelen getroffen:

 • Maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen te garanderen;
 • Maatregelen gericht op het tijdig kunnen herstellen van de beschikbaarheid van en de toegang tot persoonsgegevens bij een fysiek of technisch incident;
 • En we hebben adequate procedures voor het periodiek evalueren van de doeltreffendheid van de genomen veiligheidsmaatregelen (o.a. security-audits).

Op technische vlak hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Twee factor authenticatie, logging, up to date firewalls en virusscanners, software tegen malware-aanvallen, het periodiek maken van back-ups, software en procedures waarmee de verantwoordelijke of verwerker wordt geattendeerd op het dreigende verstrijken van een bewaartermijn.

Daarnaast hebben we volgende organisatorische maatregelen genomen:

 • Het beperken van de kring van functionarissen die toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens tot die personen die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden;
 • Het verlenen van toegang aan deze personen tot enkel persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden;
 • Het overeengekomen van een geheimhoudingsbeding met een boeteclausule met alle personen aan wie toegang tot persoonsgegevens zal worden verleend;
 • Het bewaren van persoonsgegevens op servers in een afgesloten ruimte;
 • Het bewaren van papieren dossiers in afsluitbare kasten;
 • Het creëren van informatieveiligheidsbewustzijn onder medewerkers;
 • Het opstellen van duidelijke protocollen en procedures voor het tijdig en
  doeltreffend behandelen van informatiebeveiligingsincidenten en zwakke plekken in de beveiliging;
 • Het houden van adequaat toezicht op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving.

Profilering

BD Grondbeheer streeft naar het duurzaam en afgestemd betrekken van zijn actieve netwerk. Dat wil zeggen aanvragers, deelnemers en (potentiële) donateurs die bijdragen aan het verwezenlijken van onze missie. Om dit te kunnen doen maken wij analyses. Dit doen wij om onze informatie af te stemmen en voor evaluatie en analyse. Wat vinden aanvragers, deelnemers en donateurs belangrijk? Waar doen ze graag aan mee?

Cookies

BD Grondbeheer gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en soms ook buiten onze website volgen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u één van onze websites of apps gebruikt. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op de websites van Stichting BD Grondbeheer makkelijker voor jou wordt;
 • We kunnen meten hoe onze websites en apps worden gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We kunnen registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op jouw behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet.

Via onze websites worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Welke cookies gebruiken wij? Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden wij deze cookies gebruiken:

 • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat onze websites correct kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de functionaliteiten 'login'.
 • Met Analytics cookies. Hiermee verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze websites. Door website gebruik te meten kunnen wij onze websites blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
 • Social media cookies van derden. Dit zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een 'like'-knop voor Facebook of het uitwisselen van informatie, zoals het delen van pagina’s via social media.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens

 • Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens.
 • Wanneer je een verzoek doet, willen wij in de eerste plaats beoordelen of we jouw verzoek kunnen behandelen. Dat kan bijvoorbeeld als wij jouw identiteit kunnen vaststellen of wanneer je langer dan zes maanden geleden een vergelijkbaar verzoek deed.
 • Wij kunnen jouw verzoek weigeren wanneer de rechten van derden zwaarder wegen. Wij zullen dan schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
 • Je hebt het Recht van Verzet. Dit betekent dat jij je kunt verzetten tegen het gebruik door Stichting BD Grondbeheer van jouw gegevens voor charitatieve doeleinden.
 • Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting BD Grondbeheer. Zowel bij ons, als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Wil je een verzoek doen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met: Stichting BD Grondbeheer via ons email-adres: info@bdgrondbeheer.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 oktober 2020. Stichting BD Grondbeheer kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

undefined logo

Over ons

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*=verplicht

Volg ons op:

Contact

BD Grondbeheer 0343-712080 info@bdgrondbeheer.nl

Postadres

Diederichslaan 25 3971 PA Driebergen

NL32 TRIO 0198 4861 97 t.n.v. BD Grondbeheer te Driebergen